ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEKLESSEN IT HEECHSTE

1. Het lesgeld bedraagt € 45.-- (vijfenveertig euro) per maand. Hiervoor ontvangt de leerling elke week een muziekles van een half uur.

 

2. De lesgelden dienen bij vooruitbe­taling te worden voldaan. Bij een betalingsachter­stand van één maand ontvangt u aan het begin van de nieuwe  maand een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering ontvangt u per e-mail. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij een betalingsachter­stand van twee maanden volgt een tweede betalingsherinnering. Deze wordt verhoogd met de wettelijk vastgestelde € 40,00 administratie­kosten  en wordt verstuurd per post.

 

3. Betaling kan uitsluitend geschieden door overmaking op IBAN NL98 INGB 0003 9706 00 t.n.v. G.H.M. Corporaal en G.T. Corporaal – v.d. Heide.  Contante betaling is niet mogelijk.

 

4. Gedurende de maanden juli en augustus (grote vakantie) wordt er geen les gegeven. In deze twee maanden is geen lesgeld verschuldigd; wel  gedurende de overige vakanties. U ontvangt een apart vakantierooster.

  

5. Bij ziekte of verhindering, langer dan drie weken, is na deze drie weken geen lesgeld verschuldigd. Wilt u bij ziekte of verhindering wel even bellen.

 

6. Bij ziekte of verhindering, langer dan drie weken, van de docen­t van Muzieklessen It Heechste is na deze drie weken geen lesgeld verschuldigd.

 

7 . Bij beëindiging van de lessen geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn gaat in op de datum van opzegging.  Opzegging  kan geschieden per mail, telefoon of mondeling.

 

6. Bovenstaande opzegtermijn geldt niet in de navolgende gevallen:

 

     a. Gedurende de eerste maand na aanvang van de lessen;

           

     b. Op aanraden van de docent van Muzieklessen It Heechste bij gebleken muzikale ongeschiktheid van de leerling.

           

9. Van lesboeken en lesmaterialen ontvangt u een aparte nota. Het ver­schuldigde bedrag dient binnen acht dagen overgemaakt te worden.

 

10. Deelname aan de muzieklessen bij Muzieklessen It Heechste houdt in dat de leerling, of in het geval van minderjarige leerlingen de ouders, akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.